آدرس ما » تهران، بزرگراه فتح، کیلومتر (4) - 02165834218

اجاره وثیقه

وثیقه ملکی برای زندانی

وثیقه اجاره ای برای تعزیرات-اجاره وثیقه برای تعزیرات

مجازات قطع عمدی درخت گردو چیست؟

بر اساس حکم ماده 686 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 هر کس درختان موضوع ماده 1،قانون گسترش فضای سبز را عالما عامدا و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجب از بین رفتن آنها را فراهم آورد،علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال یا جزای نقدی از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

اجاره سند برای افراد ممنوع الخروج در تهران- اجاره سند برای افراد ممنوع الخروج در کرج- اجاره سند برای افراد ممنوع الخروج در سراسر ایران