نحوه دادخواست در دادگاه

قانون آیین دادرسی مدنی

سازمان قضایی ایران واحدهایی دارد که کارشان رسیدگی به دعاوی و امور حقوقی افراد است .اقامه ی دعوا با تقدیم دادخواست انجام می شودو از مقاطع مهم دادرسی است.دادگاه هنگامی که دادخواست داده شود می تواند به دعاوی مدنی رسیدگی کند بدون تقدیم بازداشت دعوا اقامه نمی شود ومنتفی است. در واقع طبق ماده 49تاریخ رسید دادخواست تاریخ اقامه ی دعواست.در آیین دادرسی مدنی تعریف ها و مفاهیم دیگری نیز استفاده می شود.هنگامی که اقامه ی دعوا دادخواست می شود خوانده که علیه و درخواست شده از درخواست باخبر شود که این امر در صورتی ست که دادخواست ابلاغ شده باشد.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

دادخواست چیست ؟

نحوه دادخواست در دادگاه

طبق ماده 48 رسیدگی دادگاه با دادخواست است در واقع دادگاه هنگامی که خواهان اقدام به دادخواست می کند شروع به رسیدگی می کند.

معنی دادخواست و انواع دادخواست

دادخواست به معنی دادخواهی کردن،عدالت،درخواست نظم است و طبق ماده 48 شروع رسیدگی به روند درخواست خواهان بستگی دارد.

درخواست و تقاضا

درخواست 
معنی درخواست استدعا و خواهش است . مانند درخواست تاخیر جلسه دادگاه ،تعیین جلسه خارج از نوبت و… 
تقاضا
تقاضا نیز با همین مفهوم به کار رفته مانندتقاضای خواهان،دعوای ممانعت از حق برای صدور حکم 
طبق ماده 51:
دادخواست باید بر روی برگه های چاپی مخصوص نوشته شود.محکمه عالی انتظامی ،قضات،پذیرفتن و پیگیری دادخواست در برگه های غیر رسمی را تخلف اعلام کرده است.اگربرگی چنین شرایطی را نداشته باشد نمیتوان آن را دادخواست شمرد. بنابراین آن رد فوری اعلام شده و بررسی آن منقضی است.

دادخواست دارای شرایطی می باشداز نظر قانون گذار این شرایط بنیادین است:


1-طبق ماده 51دادخواست به زبان فارسی تنظیم شود در واقع دادخواستی که به زبان فارسی نباشد قانونی نیست .

2-ماده 32-33با توجه به آیین نامه ی اقامه ی دعوا ،شکایت علی القاعده با دخالت وکیل دادگستری خواهدبود بعد وکیل باید دادخواست را تنظیم نموده و اطلاعات خود را نیز نوشته باشد.

3-امضای دادخواست
ماده 51 داخواست کننده باید دادخواست را امضاء کند و در صورتی که نتواند امضاء کند اثرانگشت وی بایدثبت شود و اگر این شرط را نداشته باشد رد فوری می شود و در واقع دادخواستی که امضاء توسط دادخواه نداشته باشد نمی توان آن را دادخواست شمرد و بی اعتبار است در واقع چنین برگی بی اثر و اگر در دفتر کل ثبت دادخواست ها ممنوع و تخلف اداری ست.

4-تاریخ دادخواست 
نوشتن تاریخ (روز -ماه -سال) در برگه الزامی نیست ولی دفتر کل دادگاه پس از گرفتن دادخواست باید فوری تاریخ را ثبت کند و در رسید که نام خواهان خوانده تاریخ روز و ماه و سال نوشته و به دادخواست کننده تقدیم کند.

5-اطلاعات خواهان:
نام و نام خانوادگی ،نام پدر،سن،محل اقامت روی برگه دادخواست نوشته می شود.اگر خواهان نیز وکیل داشته باشد اطلاعات وکیل نیز نوشته می شود.

خواهان دادخواست

خواهان می تواند شخص حقیقی باشد اگر صغیر یا قیم باشداطلاعات ولی یا قیم نوشته می شود.حال اگر خواهان شخص حقوقی باشد(شرکت،موسسه،اداره،وزارت خانه) اطلاعات اشخاصی که به ترتیب در اداره ثبت نوشته شده ثبت می شود.خواهان ممکن است یک شخص یا بیشتر باشد.

رد فوری دادخواست

ماده 56 اگر اطلاعات  و اقامتگاه خواهان دربرگه دادخواست وارد نشده باشد پس از 2 روز مدیر دفترکل یا جانشین وی دادخواست را رد می کند زیرا رد دادخواست بدون اخظار قبلی به خواهان صادر می شودرد فوری محسوب می شود بنابراین رد فوری دادخواست چون پس از 2 روز صادر می شود خواهان باید در مدت مزبور به دادگاه مراجعه کرده و  دادخواست خود را تکمیل کند که این حق برای خواهان پیش از صدور دادخواست امکان پذیر است.
دادخواست برای تمامی جرم ها امکان پذیر است .

نمونه فرم دادخواست برای دادگاه -برگه دادخواست به دادگاه عمومی 

نحوه دادخواست در دادگاه​
تماس بگیریدمشاوره بگیرید