سنداجاره ای ارزان قیمت

سند اجاره ای ارزان قیمت

سنداجاره ای ارزان قیمت  هنگامی انجام می شود که شخصی که متهم به جرمیست و سندی جهت ارائه به دادگاه و آزادی موقت ندارد انجام می دهدسند اجاره ای نام دارد. هنگامی که قاضی محترم پرونده قرار وثیقه صادر می کند اگر وثیقه شهر خاصی با شرایط خاصی ذکر نکرده باشد می توان از سند های شهرستان و روستاییکه درصد قیمت پایینی دارند  استفاده کرد که روند اداری پرونده 2 روز کاری می باشد.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

اجاره سند ارزان قیمت برای آزادی زندانی 

 

تماس بگیریدمشاوره بگیرید