وثیقه ملکی برای آزادی

وثیقه ملکی 

وثیقه ملکی همان سند ملکی می باشد که جهت آزادی زندانی در مراجع قضایی صادر می شود که تعیین ارزش مالی وثیقه بر  اساس شدت جرم و میزان خسارت متهم صورت می پذیرد پس از مشخص

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

شدن میزان وثیقه ازسمت مراجع قضایی متهمم برا وثیقه ملکی خود را تحویل داده و پس از بررسی بازپرس و کارشناسان آزادی صورت می پذیرد . 

برای اجاره سند ملکی فوری  با هر نوع مبلغ و یا مبالغ سنگین با شماره 09303983863 تماس بگیرید.

وثیقه ملکی
تماس بگیریدمشاوره بگیرید