قرار کفالت

آزادی با قرارکفالت

کفالت در لغت به معنی تضمین،تعهد،جانشینی، ضمانت و کفالت است.
عقد کفالت عقدی ست که شخصی حضور شخص دیگر را تعهد می دهد.کسی که متعهد شده و کفیل است در زمان مشخص شده شخص را حاضر کند و در صورت عدم حضور شخص کفیل باید مبلغی را پرداخت کند.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

قرار کفالت چیست؟ آزادی با قرار کفالت چگونه انجام می شود

کفالت نوعی عقد مدنی برگرفته از موازین فقهی است. به موجب ماده 734قانون مدنی :

<کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند. متعهد را کفیل.شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می گویند>

(کفالت شخصی پذیرفته می شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وج الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند. مراتب را فوری به نظر دادستان می رساند .دادستان موظف است در همان روز رسیدگی و در این باره اظهار نظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است.در صورت تایید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می شود. 

انواع قرارها در مراجع قضایی صادر می شود. قرار بازداشت موقت، قرار وثیقه،قرار کفالت است.

قرار متهم را متعهد می کند در صورت لزوم در دادسرا حضور یابد.حال اگر متهم شخصی را معرفی کند که برای متهم این تعهد را دهد که هنگام درخواست قاضی در دادسرا حضور یابد به آن شخص کفیل می گویندو قراری که برای آزادی موقت توسط قاضی محترم صادر می شود قرار کفالت می گویند.
انواع کفالت
موقت
مطلق
در کفالت موقت در زمان مشخص تعیین می شود.در کفالت مطلق مکفول هر موقع بخواهد می تواندمکفول را احضارکند ولی در کفال موقت تا زمان مشخص شده اجازه احضار مکفول را ندارد تا زمان آن فرا برسد.

آزادی با قرارکفالت

آزادی با قرارکفالت​

توضیحات تکمیلی در مورد آزادی با قرار کفالت 

شرایط کفیل چگونه است ؟

حال کسی که می خواهد به عنوان کفیل معرفی شود باید دارای مشخصاتی باشد:
عاقل و بالغ باشد.
از لحاظ مالی به گونه ای باشد که در صورت لازم وجه الکفاله پرداخت کند.وجه الکفاله در صورتی ست که متهم در دادگاه حضور نیابد.بنابراین شخصی که کفیل است باید ازلحاظ مالی و شخصیت و موقعیت مورد تایید قاضی محترم باشد.

چه کسی می تواند کفالت را قبول کند؟
در قرار کفالت در قانون جمهوری اسلامی ایران شخصی که اهلیت قانونی داشته باشدو توسط بازپرس تایید شده باشد می تواند کفیل باشد.
چه موقع عقد کفالت صادر می شود؟
هنگامی که شما متهم به جرمی باشید حتی اگر بی گناه باشیدباید تا تکمیل شدن روند پرونده باید در  بازداشتگاه باشد برای چنین مواردی قاضی قرار کفالت صادر می کند و دادگاه از شما می خواهد که شخصی را معرفی کنید تا به دادگاه تعهد دهد هنگامی که قاضی محترم متهم را درخواست کرد متهم حضور یابد.

کفیل با مدرک شناسایی به همراه فیش حقوقی،جواز کسب،سند مالکیت،منزل،خودرو،… احراز شده و می تواند کفیل شود.

پشیمانی کفیل از کفیل بودن
کفیل می تواند متهم را تحویل دهد و رفع مسئولیت کند این درصورتی که پرونده در مرحله ای باشد که کفیل بتواند رفع مسئولیت کند.

آزادی با قرار کفالت 

قرار کفالت با فیش حقوقی 
وقتی قاضی کفالت شخص را قبول می کند یعنی از لحاظ مالی احراز فیش حقوقی کفیل است.

مبلغ وجه الکفاله چگونه تعیین می شود؟
با توجه به خسارت و جرم قاضی مبلغ وجه الکفاله را صادر می کند.

آیا وجه الکفاله می تواند از خسارت کمتر باشد؟
خیر وجه الکفاله باید با خسارت وارده شده یکسان و حتی در برخی پرونده ها بیشتر باشد.

کفیل چه مدت زمان فرصت دارد که وجه الکفاله را پرداخت کند؟
پس از آخرین ابلاغ قاضی برای حضور متهم در دادگاه کفیل 1ماه فرصت دارد که متهم را تحویل دهد که اگر نتواست متهم را حاضر کندباید مبلغ وجه الکفاله را پرداخت کند.

قاضی کفالت چه کسی را قبول میکند ؟
کفالت شخصی پذیرفته است که بازپرسبرای پرداخت وجه الکفاله مشکلی نداشته باشد.

اگر متهم نتواند کفیل معرفی کند تکلیف متهم چیست ؟
تا زمان معرفی کفیل متهم به بازداشتگاه منتقل می شود و یا می تواند از قاضی درخواست کند قرار کفالت را تبدیل به قرار وثیقه کند.

قرار کفالت با چه اموالی مورد پذیرش است؟
فیش حقوقی-جواز کسب-مالکیت منزل و ماشین

آیا کفیل می تواند از خود رفع مسئولیت کند؟
بله اگر کفیل متهم را تحویل دهد می تواند رفع مسئولیت کند کفایت وی منقضی است.

اجاره فیش حقوقی

اجاره فیش حقوقی

الان این سوال ممکن است پیش بیاید اگر متهم برای آزادی نتواند کفیل معرفی کند چه باید بکند؟
باید از مراکزی که به شما کمک میکنند تا شما بتوانید وثیقه و فیش حقوقی وجواز کسب اجاره میدهند کمک بگیریدیعنی در ازای فیش حقوقی به مدت مشخص از شما هزینه اجاره آن را دریافت میکنند.
برای اطلاعات بیشتر در مورد اجاره سند و اجاره وثیقه روی لینک رفته و درمورد آن مطالعه کنید و با توجه به شرایطتان تصمیم بگیرید.

تماس بگیریدمشاوره بگیرید