آدرس ما » تهران، بزرگراه فتح، کیلومتر (4) - 02165834218

انواع اسناد ملکی

اسناد ملکی یا سند خانه انواع مختلفی دارد . که عبارتند از:
سند ملکی تک برگ 
سند ملکی شش دانگ
سند ملکی مشاع
سند ملکی تفکیکی
سند ملکی وکالتی

سند ملکی بنجاق

سند ملکی عرصه و اعیان

سند ملکی رهنی

سند ملکی منگوله دار