جستجو کردن
Close this search box.

انواع وثیقه برای دادسرا و دادگاه

انواع وثیقه برای دادسرا و دادگاه 

در دادسرا ها و زمینه حقوقی، انواع مختلفی از وثایق قابل استفاده هستند.و به تعدادی از انواع وثیقه اشاره می کنم:

1- سند تملیک: سندی که مالکیت یک ملک را به نام فردی خاص ثبت می کند.

2- سند قابل معامله: سندی که به مالک اصلی اجازه می دهد ملک را به فرد دیگری انتقال دهد.

3- سند وام: سندی که نشان می دهد شخصی ملک را به عنوان تضمین برای دریافت وام به بانک یا سازمان مالی دیگر ارائه کرده است.

4- سند اجاره ای : سندی که حق استفاده از ملک را به یک شخص دیگر اجازه می دهد.

5- سند مشاع: سندی که مالکیت ملک را بین چندین فرد تقسیم می کند، هر کدام با سهمی تعیین شده.

6- سند رهن: سندی که ملک را به عنوان تضمین برای دریافت وام از یک بانک یا سازمان مالی دیگر استفاده می کند.

این تنها نمونه ای از وثیقه و سند های ملکی است که در دادسرا و دادگاه استفاده می شود.

وثیقه اجاره ای برای تعزیرات حکومتی – اجاره سند برای کالای قاچاق – سند اجاره های برای دادسرا – وثیقه اجاره ای برای سرمایه آزاد – اجاره سند برای مواد مخدر – وثیقه برای مناطق آزاد ایران – سند اجاره ای برای جرایم رایانه ای – وثیقه اجاره ای برای جرایم پزشکی – وثیقه اجاره ای برای دادگستری – سند اجاره ای برای دادگاه ویژه روحانیت – اجاره وثیقه برای جرایم اقتصادی – وثیقه اجاره ای برای ممنوع الخروجی – اجاره سند برای دادگاه اطفال – وثیقه ملکی ششدانگ – وثیقه مسکونی برای ضمانت – وثیقه ملکی برای ضمانت کارکنان دولت – تهیه انواع سند ملکی – سند برای وثیقه زندانی -وثیقه اجاره ای برای زندانی مالی – اجاره وثیقه برای جرایم نظامی -سند ششدانگ برای وثیقه – وثیقه گذار – وثیقه گذاشتن در دادگاه – مدت زمان گذاشتن وثیقه در دادسرا و دادگاه – قرار وثیقه و نحوه گذاشتن آن در دادگاه – وثیقه نقدی در دادگاه – سند برای وثیقه دادگاه – انواع وثیقه در دادگاه – انواع قرار وثیقه در دادگاه و دادسرا – اجاره سند جهت جرایم در دادسرا – مدت زمان آزادی با وثیقه – وثیقه اجاره ای برای سراسر ایران

انواع وثیقه برای دادسرا و دادگاه

انواع قرار وثیقه کیفری در دادسرا و دادگاه