آدرس ما » تهران، بزرگراه فتح، کیلومتر (4) - 02165834218

بعد از زنگ زدن به دفتر و مشاوره گرفتن از کارشناس ما ، در دفتر حاضر شده و قرارداد فی مابین را نوشته و معرفی کردن وثیقه مورد نظر به دادسرا یا اداره مربوطه و کسب نیابت برای محل یا منطقه مورد نظر و معرفی کارشناس برای تاییده ملک و بعد از تایید کارشناسی توسط قاضی محترم و معرفی به اداره ثبت اسناد شهرستان مورد نظر  و وثیقه مورد نظر بازداشت که شود بعد از طریق دادسرا نامه آزادی را به زندان یا دادسرا مبدا ارسال می گردد.