نحوه شروع رسیدگی به پرونده در دادگاه

نحوه دادخواست در دادگاه قانون آیین دادرسی مدنی آیین دادرسی مدنی،تشریفاتی است که مشخص می کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر دارند چگونه می توانند این حقوق را به موقع اجرا در آورند.  سازمان قضایی ایران واحدهایی دارد که کارشان رسیدگی به دعاوی و امور حقوقی افراد است […]